Ένα κύμα σε άπειρο μέσον

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, πολύ μεγάλου μήκους, διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά (θετική φορά) ένα αρμονικό κύμα, πλάτους Α=0,2m και μήκους κύματος λ=2m, με ταχύτητα υ=1m/s. Συνέχεια

Advertisements

Η εξίσωση κύματος και η φάση

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα, προς τα δεξιά, και στο διπλανό σχήμα βλέπουμε ένα τμήμα του μέσου (το κύμα έχει διαδοθεί πολύ πιο μακριά από το δεξιό άκρο της εικόνας). Τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι:

  1. Ποια η εξίσωση του κύματος αυτού; Υπάρχει μία ή περισσότερες εξισώσεις για το παραπάνω κύμα;
  2. Η φάση της απομάκρυνσης ενός σημείου Σ του μέσου, μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές; Ποια θα ήταν η φυσική σημασία μιας αρνητικής τιμής φάσης;

Απάντηση:

ή

 Η εξίσωση κύματος και η φάση

Ένα κύμα και το διάγραμμα της φάσης

Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και στο διάγραμμα δίνεται η φάση της απομάκρυνσης των σημείων του μέσου τη χρονική στιγμή t1=3,4s, όπου τη στιγμή t0=0   Συνέχεια

Δυο κύματα με την ίδια εξίσωση κύματος.

Κατά μήκος δύο γραμμικών ελαστικών μέσων και από αριστερά προς τα  δεξιά (θετική κατεύθυνση) διαδίδονται δύο αρμονικά κύματα με το ίδιο πλάτος Α=0,2m και την ίδια ταχύτητα διάδοσης υ=2m/s. Συνέχεια

Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με έναν προσανατολισμένο άξονα x και από αριστερά προς τα δεξιά (προς τη θετική κατεύθυνση), Συνέχεια

Αν το κύμα οδεύει προς τα αριστερά.

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο και από τα δεξιά προς τ’ αριστερά (προς την αρνητική κατεύθυνση) διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα με στιγμιότυπο τη στιγμή t0=0, όπως στο πρώτο από τα διπλανά διαγράμματα. Συνέχεια

Μια μεταβλητή δύναμη μετακινεί ένα σώμα

Ένα σώμα μάζας m ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t=0, δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής οριζόντιας δύναμης,η τιμή της οποίας μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως στο παρακάτω σχήμα, Συνέχεια