Θα ανέβει ή θα κατέβει;

Ένα σώμα μάζας m=2kg τοποθετείται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, κλίσεως θ=30°, ασκείται πάνω του μια σταθερή δύναμη μέτρου F=8Ν, παράλληλη προς το επίπεδο, όπως στο σχήμα και αφήνεται να κινηθεί. Συνέχεια

Η κίνηση μόλις πάψει η άσκηση δύναμης

1)  Ένα σώμα σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υ1, μέχρι τη χρονική στιγμή t1, όπου η δύναμη παύει να ασκείται στο σώμα.

i) Το σώμα εμφανίζει τριβή με το επίπεδο ή όχι;

ii) Μετά τη στιγμή t1, ποια γραμμή η (α), η (β) ή η (γ) παριστά την ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

2) Δύο σώματα Α και Β της ίδιας μάζας, σύρονται σε δύο οριζόντια επίπεδα με την επίδραση δύο σταθερών οριζοντίων δυνάμεων F1 και F2, όπου F1 > F2 με την ίδια ταχύτητα υ2. Αν κάποια στιγμή t2 παύουν να ασκούνται οι δυνάμεις F1 και F2, ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά τις μεταβολές των ταχυτήτων των δύο σωμάτων, σε συνάρτηση με το χρόνο;

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η κίνηση μόλις πάψει η άσκηση δύναμης
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η κίνηση μόλις πάψει η άσκηση δύναμης

Επιταχύνοντας και επιβραδύνοντας ένα κιβώτιο

Ένα κιβώτιο ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όταν κάποια στιγμή t=0, δέχεται την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F1, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ στη συνέχεια με την επίδραση μιας επίσης σταθερής, αλλά με αντίθετη κατεύθυνση δύναμης  F2 με μέτρο |F2|=λ|F1|, σταματά τη στιγμή t=12s. Συνέχεια

Δύο δυνάμεις κινούν ένα σώμα

Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση δύο σταθερών οριζοντίων δυνάμεων και στο διάγραμμα φαίνεται το πώς μεταβάλλεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο. Συνέχεια

Το νήμα και ο τρίτος νόμος Νεύτωνα

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινούνται δύο σώματα Α και Β, τα οποία συνδέονται με αβαρές και μη εκτατό νήμα, με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου F=10Ν, η οποία ασκείται στο Α σώμα, όπως στο σχήμα. Τα σώματα κινούνται στη διεύθυνση της δύναμης με επιτάχυνση α=2m/s2.  Το σώμα Α έχει μάζα m1 =3kg.

  1. Να βρεθεί η δύναμη F1 την οποία το Α σώμα ασκεί στο νήμα.
  2. Να υπολογιστεί η δύναμη F2 την οποία ασκεί στο νήμα, το σώμα Β.
  3. Να βρεθεί η μάζα m2 του Β σώματος.
  4. Αν στην παραπάνω κίνηση εμπλέκονται τρία σώματα ( τα σώματα Α, Β και το νήμα) να διευκρινιστούν ποια ζευγάρια δράσης – αντίδρασης εμφανίζονται (αφήνοντας εκτός τη Γη και το οριζόντιο επίπεδο).

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το νήμα και ο τρίτος νόμος Νεύτωνα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Το νήμα και ο τρίτος νόμος Νεύτωνα