Μια πλάγια δύναμη μετακινεί ένα σώμα

Ένα σώμα μάζας m=8kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω του μια πλάγια σταθερή δύναμη F=50Ν, η οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Τη στιγμή που το σώμα έχει μετατοπισθεί κατά x1=20m, έχει ταχύτητα υ1=10m/s. Συνέχεια

Προς τα πού θα κινηθεί το σώμα;

Ένα σώμα μάζας m=4kg τοποθετείται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, κλίσεως θ=30°, ασκείται πάνω του μια σταθερή δύναμη μέτρου F=16Ν, παράλληλη προς το επίπεδο, όπως στο σχήμα και αφήνεται να κινηθεί.

  1. Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να υπολογιστεί η δύναμη που ασκεί στο σώμα το κεκλιμένο επίπεδο.
  2. Προς τα πού θα κινηθεί το σώμα, προς τα πάνω ή προς τα κάτω;
  3. Να υπολογιστούν τα έργα των δυνάμεων που ασκούνται στο  σώμα, για μετατόπιση κατά x=9m του σώματος.
  4. Να υπολογιστούν για την παραπάνω μετακίνηση:

α) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος

β) Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας.

Δίνεται g=10m/s2,  ημθ= ½ και συνθ =√3/2

Απάντηση:

 ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Προς τα πού θα κινηθεί το σώμα;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Προς τα πού θα κινηθεί το σώμα;
Προς τα πού θα κινηθεί το σώμα;

Το έργο μιας πλάγιας δύναμης

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί στη θέση Α ενός λείου οριζοντίου επιπέδου. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω του μια πλάγια σταθερή  δύναμη μέτρου F=4Ν, η οποία σχηματίζει γωνία θ=60° Συνέχεια

Το ανέβασμα και το κατέβασμα μιας σφαίρας.

Στο σχήμα βλέπετε μια μικρή σφαίρα η οποία διαγράφει την τροχιά του σχήματος, κινούμενη χωρίς να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, χωρίς τριβές. Συνέχεια

Δυο αλλαγές επιπέδου

 

1) Κατά μήκος ενός λείου οριζοντίου επιπέδου Α, κινείται (χωρίς να περιστρέφεται) μια μικρή σφαίρα με ταχύτητα υο (σχήμα 1.). Στην πορεία της η σφαίρα, συναντά ένα λείο κεκλιμένο επίπεδο, που θα την οδηγήσει στο οριζόντιο επίπεδο Β. Συνέχεια

Άνοδος σε κεκλιμένο επίπεδο

Στη βάση ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου (θέση Α) ηρεμεί ένα σώμα μάζας 4kg. Σε μια στιγμή (t0=0) ασκούμε πάνω του μια μεταβλητή δύναμη F παράλληλη στο επίπεδο, Συνέχεια

Εκμετάλλευση ενός διαγράμματος ισχύος

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ μάζας m=10kg. Σε μια στιγμή (t0=0) ασκούμε στο σώμα μια σταθερή οριζόντια δύναμη F μέτρου F=2Ν, μέχρι τη χρονική στιγμή t΄=5s. Συνέχεια