Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

Στο κύκλωμα του σχήματος οι δυο διακόπτες δ1 και δ2 είναι ανοικτοί και το ιδανικό βολτόμετρο δείχνει ένδειξη 100V. Οι δυο λαμπτήρες έχουν στοιχεία κανονικής λειτουργίας (40V,80W).
i)  Κλείνουμε το διακόπτη δ1. Ποιος λαμπτήρας θα φωτοβολήσει πρώτος ο Λ1 ή ο Λ2;
Αν οι λαμπτήρες,  οι οποίοι θεωρούνται αντιστάτες,  λειτουργούν κανονικά, όπως κανονικά λειτουργεί
και η συσκευή Σ, η οποία καταναλώνει ισχύ Ρ=240W:
ii) Ποια είναι τώρα η ένδειξη του βολτομέτρου;
iii) Να βρεθεί η εσωτερική αντίσταση της πηγής.
iv) Ποιο ποσοστό της ενέργειας που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα, μεταφέρεται στη συσκευή Σ;
v) Κλείνουμε και το διακόπτη δ2.
α) Τι θα συμβεί με τις φωτοβολίες των δύο λαμπτήρων;
β) Η συσκευή Σ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά ή όχι;
Να δικαιολογήστε αναλυτικά τις απαντήσεις σας στα δυο παραπάνω ερωτήματα.
Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.
Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 3ο.

3. Το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το 3ο μέρος και η συνέχεια των προηγούμενων αναρτήσεων «Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του», με
κλικ εδώ.

Κύκλωμα με πηγή και έναν καταναλωτή.

Στο κύκλωμα του σχήματος η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=40V και εσωτερική αντίσταση r=2Ω.
Με το διακόπτη ανοικτό, το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 5Α.
i) Τι ποσοστό της ισχύος που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα μετατρέπεται σε θερμότητα στον αντιστάτη R;
ii) Κλείνουμε το διακόπτη και η ένδειξη του αμπερομέτρου γίνεται 4Α. Να βρεθεί η ισχύς που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα, καθώς και η ενέργεια που παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα στο αδιαφανές κιβώτιο (δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς περιέχει, απλά είναι ένας καταναλωτής Κ) σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών, σε kWh.
ή

Λειτουργία συσκευής και αλλαγές κυκλώματος.

Στο παρακάτω κύκλωμα ο λαμπτήρας Λ λειτουργεί κανονικά, όταν V=70V, R1=5Ω, R2=10Ω, R3=6Ω, R4=4Ω, ενώ η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου είναι 4Α.


i)   Να βρεθεί η τάση VΑΒ και η ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης R1.
ii)  Τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας του λαμπτήρα.
iii) Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου, αν ξεβιδώσουμε τον λαμπτήρα από την βάση του και τον αφαιρέσουμε από το κύκλωμα.
iv) Αντί να ξεβιδώσουμε τον λαμπτήρα, συνδέουμε με ένα αγωγό χωρίς αντίσταση τα σημεία Α και Β. Ποια θα είναι τώρα η ένδειξη του αμπερομέτρου;

Ένα test στη σύνδεση αντιστάσεων 11-12

1) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω κυκλώματα, όπου όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R, με την τιμή της ισοδύναμης (ολικής) αντίστασης που εμφανίζουν.

Να απαντήσετε για τα κυκλώματα: β, ε, στ, γ και θ. (π.χ. β3). Προσοχή: Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 10 μόρια και κάθε λανθασμένη -5 μόρια.

Δείτε όλο το test(4 ομάδες) με κλικ εδώ.

Νόμος του Οhm και κανόνες του Κirchhoff.

Για το παρακάτω κύκλωμα δίνονται R1=10Ω, R2=24Ω, R3=10Ω, η τάση της πηγής V=60V, ενώ το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη Ι=2,4 Α.
i)  Να βρεθούν οι τάσεις VΑΒ, VΒΓ και VΓΔ.
ii) Να βρεθούν οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τον αντιστάτη με αντίσταση R2 και τον λαμπτήρα Λ.
iii) Να υπολογίστε την αντίσταση του λαμπτήρα Λ.