Ένα test στη σύνδεση αντιστάσεων 11-12

1) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω κυκλώματα, όπου όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R, με την τιμή της ισοδύναμης (ολικής) αντίστασης που εμφανίζουν.

Να απαντήσετε για τα κυκλώματα: β, ε, στ, γ και θ. (π.χ. β3). Προσοχή: Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 10 μόρια και κάθε λανθασμένη -5 μόρια.

Δείτε όλο το test(4 ομάδες) με κλικ εδώ.

Διατήρηση Ενέργειας. Ένα ωριαίο διαγώνισμα.

1)       Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις σημειώστε (Σ ή Λ) ανάλογα αν θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη την πρόταση. Προσοχή: Κάθε σωστή πρόταση βαθμολογείτε με +5, ενώ κάθε λανθασμένη με -4. Μην σημειώστε κάτι, αν δεν είσαστε σίγουροι.
Α)
i)     Τα μόρια ενός αραιού αερίου έχουν μόνο δυναμική ενέργεια.
ii)    Όταν δύο σώματα βρίσκονται σε θερμική ισορροπία, έχουν την ίδια θερμοκρασία.
iii)   Η εσωτερική ενέργεια μιας ποσότητας αερίου είναι το άθροισμα των κινητικών και δυναμικών  ενεργειών των μορίων του.
iv)  Όταν θερμαίνουμε ένα αέριο, σε κλειστό δοχείο, αυξάνουμε την θερμότητά του.
v)   Σε κάθε μετατροπή ενέργειας ένα μέρος της υποβαθμίζεται.
Β)  Τα δοχεία Α και Β περιέχουν ίσες ποσότητες ενός αερίου έχοντας τον ίδιο όγκο και την ίδια θερμοκρασία. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με Ρατ=105Ν/m2.
i)     Η πίεση του αερίου στο Β δοχείο είναι ίση με 105Ν/m2.
ii)    Η πίεση του αερίου στο Α δοχείο είναι ίση με 105Ν/m2.
iii)   Θερμαίνουμε και τα δύο δοχεία προσφέροντας θερμότητα 400J σε κάθε αέριο, με αποτέλεσμα το έμβολο στο Β δοχείο να μετακινείται προς τα δεξιά.
α) Για τις τελικές εσωτερικές ενέργειες των δύο αερίων ισχύει UτΑ=UτΒ.
β) Η τελική πίεση του αερίου Β είναι ίση με 105Ν/m2.
γ) Η τελική πίεση του αερίου Α είναι ίση με 105Ν/m2.
Μπορείτε να δείτε όλο το διαγώνισμα με κλικ εδώ. (4 θέματα)

Ένα διαγώνισμα έργου-ενέργειας 11-12.

Τα σώματα Α και Β με μάζες m και 2m αντίστοιχα αφήνονται να πέσουν  ελεύθερα από ύψη 2h και h αντίστοιχα, όπως στο σχήμα. 
Αν δεν υπάρχει αντίσταση από τον αέρα, ποιο από τα δύο σώματα θα φτάσει στο έδαφος με:
i) μεγαλύτερη Κινητική ενέργεια                ii) μεγαλύτερη ταχύτητα.
Να δικαιολογήστε πλήρως την απάντησή σας.
Μπορείτε να δείτε όλο το διαγώνισμα σε pdf ή να το κατεβάσετε σε Word.

Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο.

Το σώμα Α του σχήματος, μάζας m=2kg, αφήνεται σε ένα σημείο λείου κεκλιμένου επιπέδου, από κάποιο ύψος h.
 Δίνεται η κλίση του επιπέδου θ=30° (ημθ= ½, συνθ=√3/2   και g=10m/s2.
i)  Να υπολογίστε το βάρος του σώματος Α.
ii) Να σχεδιάστε στο σχήμα τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Α.
iii) Να αναλύσετε το βάρος και να βρείτε τις συνιστώσες του πάνω στους άξονες x και y που φαίνονται στο σχήμα.
iv) Να βρείτε (διεύθυνση φορά και μέτρο) τη δύναμη που ασκεί το σώμα Α στο κεκλιμένο επίπεδο.
v) Να υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος και την απόσταση που θα διανύσει σε χρονικό διάστημα 4s.
vi) Αν από το ίδιο ύψος ενός όμοιου κεκλιμένου επιπέδου, ταυτόχρονα με το σώμα Α, αφεθεί το σώμα Γ, μικρότερης μάζας, τότε:
α) Το σώμα Γ θα αποκτούσε μικρότερη επιτάχυνση
β) Πρώτο στη βάση του επιπέδου θα έφτανε το Α σώμα.
γ) Το  Γ θα ασκούσε μικρότερη δύναμη στο επίπεδο.
δ) Η κίνηση του σώματος Γ θα ήταν ευθύγραμμη ομαλή.
Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
Μονάδες 2+1+4+3+6+4=20

Ένα test δυναμικής.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί, όπως στο  σχήμα, στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, προκαλώντας του επιμήκυνση Δℓ=0,4m.
i)  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να υπολογίστε τα μέτρα τους, δικαιολογώντας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ το τι κάνετε.
ii) Να υπολογίστε την σταθερά του ελατηρίου.
iii) Πιάνουμε το σώμα με το χέρι μας και το μετακινούμε κατακόρυφα προς τα κάτω κατά 0,2m. Σε μια στιγμή το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. Να εξηγείστε γιατί θα κινηθεί προς τα πάνω και να υπολογίστε την αρχική επιτάχυνση που θα αποκτήσει, αμέσως μόλις αφεθεί να κινηθεί.
iv) Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη ή όχι; Να εξηγείστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την άποψή σας.
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.

Ωριαίο Διαγώνισμα στην Κινηματική

Ο Γιάννης βγαίνει από το σπίτι του για να δώσει ένα βιβλίο στην Αννούλα, που το σπίτι της βρίσκεται σε απόσταση 400m. Κινούμενος με σταθερή ταχύτητα μετά από 100 s (δευτερόλεπτα) φτάνει στο σπίτι του Κώστα, που απέχει 120m από το δικό του. Σταματά για 15s και συμφωνούν να γυρίσει σε λίγο για να παίξουν μαζί. Κατόπιν περπατά, λίγο πιο γρήγορα και μετά από 200s φτάνει στην Αννούλα. Της δίνει το βιβλίο, λένε και «δυο κουβέντες» μέσα σε 35s και μετά τρέχοντας με σταθερή ταχύτητα επιστρέφει στο σπίτι του Κώστα μετά από 70s.
Θεωρείστε ότι ο Γιάννης ξεκίνησε τη στιγμή tο=0 και ότι το σπίτι του βρίσκεται στη θέση xο=0, ενώ η προς τα δεξιά κατεύθυνση είναι θετική.
Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
i)  Ο Γιάννης φτάνει στην Αννούλα τη χρονική στιγμή …… και επιστρέφει  στον Κώστα τη χρονική στιγμή ……….
ii)  Ο Κώστας βρίσκεται στη θέση …………. Ενώ η Αννούλα στη θέση …….
iii) Στα πρώτα 100s ο Γιάννης μετατοπίζεται κατά ………… ενώ κατά την επιστροφή του κατά …………….
iv)  Στην αρχή ο Γιάννης κινήθηκε με ταχύτητα υ1= …………… Από τον Κώστα μέχρι την Αννούλα με ταχύτητα υ2=…………………. Ενώ κατά την επιστροφή του με ταχύτητα υ3=……………….
v) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του Γιάννη για όλη την διάρκεια της κίνησής του.
Δείτε όλο το  διαγώνισμα με σύντομες απαντήσεις από εδώ.
Από εδώ μπορείτε να δείτε 4 παραλλαγές των παραπάνω θεμάτων.

Κινηματική. Ένα test 2011-12

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο σχήμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.

i)  Η κίνηση από 0-2s είναι …………..…………………………. ενώ από 2s-6s είναι …………….…………………………….
ii)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος
α)  Η αρχική ταχύτητα του σώματος είναι 8m/s.
β)  Ο ρυθμός μεταβολής της θέσης είναι σταθερός από 0s-2s.
γ)  Από 2s-6s η επιτάχυνση έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας
δ) Από 2s-6s η επιτάχυνση έχει την κατεύθυνση της μεταβολής της ταχύτητας.
ε) Από 0-2s η ταχύτητα έχει την κατεύθυνση της μεταβολής της θέσης.
ii) Να βρεθεί η μετατόπισή του από 0-6s.
iii)  Να βρεθεί η επιτάχυνσή του στο χρονικό διάστημα από 2s-6s.
iv)  Ποια χρονική στιγμή το σώμα έχει ταχύτητα υ1=5,2m/s;
v) Πόση είναι η μετατόπιση του σώματος από 0-2,5s;
Μονάδες 2+5+3+3+3+4=20