Το μέτρο και η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης. Φ.Ε.

Μια μικρή σφαίρα, βρίσκεται πάνω σε ένα τραπέζι, σε ένα σημείο Α. Ορίζουμε ένα οριζόντιο σύστημα ορθογωνίων αξόνων x,y όπως στο διπλανό σχήμα, Συνέχεια

Κίνηση σε Ομογενές μαγνητικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

Στα ερωτήματα που έχουμε κίνηση δύο ηλεκτρικών φορτίων η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ τους θεωρείται αμελητέα. 

1.  Να σχεδιάστε στα παρακάτω σχήματα τη  δύναμη που δέχεται το φορτισμένο σωματίδιο από το μαγνητικό πεδίο.

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας.

Στο σημείο Ο της ευθείας ε, βρίσκεται ακίνητο ένα σημειακό φορτίο Q= 2μC.

Η δυναμική του ενέργεια είναι:
α)  θετική           β) Αρνητική             γ) μηδέν                 δ) δεν μπορούμε να ξέρουμε.

Το δυναμικό στο σημείο Α, δίνεται από τη σχέση:

 

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας με κλικ εδώ.

 

Κύκλος Carnot. Φύλλο εργασίας.

Δίνεται ο κύκλος  Carnοt του σχήματος, όπου VΑ=10L, VΒ=20L, ΤΑ1=500Κ, ΤΓ= Τ2=300Κ, ΡΑ=105 Ν/m2 και Cv=3R/2.

Η μεταβολή ΑΒ ονομάζεται ……………………………….. Κατά τη διάρκειά της το αέριο ……………………. θερμότητα και ……………………… έργο. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου είναι ίση με ………………….

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.