Θέματα Φυσικής Κατ. Β τάξης 2013

Ένα φορτισμένο σωματίδιο Χ με μάζα m και φορτίο q, εισέρχεται με ταχύτητα υ, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου, η τομή του οποίου είναι τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς α, στο μέσον Μ της ΑΔ και εξέρχεται μετά  από χρόνο t1, από το μέσον Ν της πλευράς ΓΔ.
i) Ποιο το πρόσημο του φορτίου και ποιο το μέτρο της ταχύτητας εξόδου υ1;
ii) Πόση είναι η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς του σωματιδίου;
iii) Στο σημείο Μ εισέρχεται, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ταχύτητα υ, ένα άλλο σωματίδιο Υ της ίδιας μάζας m και φορτίου -2q.
α) Να χαράξτε την τροχιά του, μέχρι την έξοδό του από το πεδίο.
β) Αν ο χρόνος κίνησής του μέσα στο πεδίο είναι t2, τότε ο λόγος t1/tείναι ίσος με:
β1) 0,5          β2)  1            β3) 1,5          β4) 2
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
 
Δείτε όλα τα θέματα σε Word. και doc.

Άλλο ένα test Επαγωγής 2013.

Στο διπλανό σχήμα οι οριζόντιοι αγωγοί xx΄και yy΄ δεν έχουν αντίσταση, ενώ συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R=3Ω. Ο αγωγός ΑΓ, έχει μάζα 0,5kg, μήκος ℓ=1m και αντίσταση r=1Ω.
Ο αγωγός κινείται με σταθερή ταχύτητα υ, με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F=6Ν, όπως στο σχήμα, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου, έντασης Β=2Τ.
i) Να εξηγείστε γιατί το αμπερόμετρο διαρρέεται από ρεύμα, καθώς και να δικαιολογήσετε τη φορά του ρεύματος που το διαρρέει.
ii) Να βρεθεί η ταχύτητα του αγωγού ΑΓ, καθώς και η τάση στα άκρα του.
iii) Να βρεθεί ο ρυθμός με τον οποίο η δύναμη F παρέχει ενέργεια στον αγωγό ΑΓ, καθώς και ο ρυθμός με τον οποίο η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική στο κύκλωμα.
iv) Σε μια στιγμή, έστω t0=0,  η δύναμη F καταργείται. Μετά από λίγο, τη στιγμή t1, η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι 2 Α. Για τη στιγμή αυτή, να βρεθούν:
α) Η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ.
β) ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού ΑΓ.
v) Πόση θερμότητα παράγεται στο κύκλωμα από τη στιγμή t0 μέχρι τη στιγμή t1;
Δείτε όλο το τεστ σε pdf αλλά και σε Word.

Ένα test Επαγωγής 2013

Ο αγωγός ΑΓ μήκους 1m και μάζας 0,4kg κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω, με την επίδραση κατακόρυφης δύναμης F=1Ν, όπως στο σχήμα, με σταθερή ταχύτητα υ. Δίνονται  R=2Ω,  Β=2Τ  και g=10m/s2.
i)  Να σημειώστε στο σχήμα την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό
καθώς και τη δύναμη που δέχεται από το πεδίο, δικαιολογώντας πλήρως την απάντησή σας.
ii) Να βρείτε την ένταση του ρεύματος, καθώς την ταχύτητα του αγωγού.
iii) Σε μια στιγμή tκαταργούμε την δύναμη F. Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού ΑΓ αμέσως μετά.
iv) Να περιγράψετε την κίνηση του αγωγού μετά τη στιγμή t1 και να αποδείξτε
ότι μετά από λίγο ο αγωγός θα διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης, την οποία και να υπολογίσετε.
Δείτε και τις δύο ομάδες σε:
  pdf και σε   Word.

Μεταβολές αερίων. Ένα test. 2012-13

Να αντιστοιχίσετε τις μεταβολές του διπλανού σχήματος με τις τιμές της θερμότητας και της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. Ας σημειωθεί ότι στο σχήμα υπάρχει μια ισόθερμή και μια αδιαβατική μεταβολή.

 

ΔU
(J)
Μεταβολή
Q
(J)
300
ΑΒ
0
-300
ΒΓ
-140
0
ΓΑ
500
Συμπληρώστε τις τιμές για τα έργα σε κάθε μεταβολή:
WΑΒ =………………     WΒΓ =…………………….      WΓΑ =…………………
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Δείτε όλο το test:

Άλλο ένα διαγώνισμα στα αέρια. Φυσική Β Κατεύθυνσης.

Σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο περιέχονται Ν=12·1023 μόρια Ηλίου, σε κατάσταση Α, με όγκο 20L και πίεση 3∙105Ν/m2. Συμπιέζουμε με σταθερή πίεση το αέριο μέχρι να αποκτήσει όγκο 8L (κατάσταση Β) και στη συνέχεια το αφήνουμε να εκτονωθεί ισόθερμα στον αρχικό του όγκο (κατάσταση Γ).  Ζητούνται:

i)    Η απόλυτη θερμοκρασία του αερίου και η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του στην κατάσταση Α.
ii)  Η θερμοκρασία στην κατάσταση Β και η πίεση στην κατάσταση Γ.
iii)  Να παραστήσετε τις παραπάνω μεταβολές σε άξονες p-V, p-Τ και V-Τ.
iv)  Η ενεργός ταχύτητα των μορίων στην κατάσταση Α.
Δίνονται ΝΑ=6·1023μόρια/mοℓ, R=8,314=25/3 J/mοℓ·Κ και η γραμμομοριακή μάζα Ηe Μ=4·10-3kg/mοℓ.
Δείτε όλο το διαγώνισμα σε pdf  και σε Word.

Διαγώνισμα: Οριζόντια βολή και Κυκλική κίνηση. 2012-13

Από ένα σημείο σε ορισμένο ύψος, εκτοξεύονται οριζόντια δύο μικρές σφαίρες Α και Β, ενώ ταυτόχρονα μια τρίτη σφαίρα Γ αφήνεται ελεύθερη, χωρίς αρχική ταχύτητα, όπως στο σχήμα, όπου υΑΒ.
i)  Ποια σφαίρα θα φτάσει πρώτη στο έδαφος και γιατί;
ii)  Όταν οι τρεις σφαίρες φτάσουν στο έδαφος, για τις αποστάσεις μεταξύ των σφαιρών ισχύει: 

         α) (ΑΓ)=(ΓΒ),           β) (ΑΓ) > (ΓΒ),               γ) (ΑΓ) < (ΓΒ)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
iii)  Με μεγαλύτερη ταχύτητα θα φτάσει στο έδαφος η σφαίρα:
α) η Α,          β) η Β           γ) η Γ.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Δείτε όλο το διαγώνισμα σε pdf και σε Word.

Ένα παρ’ ολίγον test…

1)  Σε ένα σημείο Ο βρίσκεται ένα φορτίο Q. Στο σημείο Β αφήνουμε ελεύθερο ένα σωματίδιο Σ που φέρει αρνητικό φορτίο – q1 και παρατηρούμε ότι κινείται και μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Α.  Δίνεται ότι (ΟΑ)=(ΑΒ).
α) Να σχεδιάστε τη δύναμη  που δέχεται το σωματίδιο στο Β, καθώς και την ένταση του πεδίου στο Β.       
β)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
i) Η κίνηση του σωματιδίου από το Β στο Α είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
ii) Αν η δύναμη που δέχεται το σωματίδιο στο σημείο Β έχει μέτρο F, στο σημείο Α έχει μέτρο  2 F.
iii) Αν το φορτίο στο Ο ήταν διπλάσιο (2Q), τότε η ένταση του πεδίου στο Β θα ήταν διπλάσια.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
2) Δίνονται δύο σημειακά φορτία και στο  σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργoύν.
i) Ποιο το πρόσημο κάθε φορτίου;
ii) Αν η ένταση του πεδίου στο σημείο Α έχει μέτρο
ΕΑ=1000Ν/C, τότε στο σημείο Β θα έχει μέτρο:
α) 700Ν/C,  β) 1000Ν/C,   γ)  1400Ν/C
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
iii) Στο σημείο Α φέρνουμε ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο. Να σχεδιάστε στο σχήμα τη δύναμη που δέχεται από το πεδίο.
iv) Αν στο σημείο Α φέρουμε φορτίο q3= -2μC, υπολογίστε το μέτρο της δύναμης που δέχεται από το πεδίο.
Μονάδες (4+3+3δ)+(2+4+2+2)=20
Υ.Γ. Τελικά άφησα το τμήμα, εξαιτίας αλλαγής στο πρόγραμμα που επέβαλε η απόσπαση συναδέλφου, οπότε το test δεν μπήκε…