Η αλγεβρική τιμή και το μέτρο της δύναμης

Η ομογενής δοκός ΑΒ μάζας Μ, μπορεί να στρέφεται γύρω από άρθρωση στο άκρο της Α και ισορροπεί οριζόντια, όταν στο άκρο της Β κρέμεται μέσω ελατηρίου ένα σώμα Σ, μάζας m, ενώ συγκρατείται μέσω νήματος, το οποίο έχουμε δέσει στο σημείο Ρ, όπως στο σχήμα. Συνέχεια

Μια ισορροπία που καταλήγει σε ΑΑΤ.

Ένα σώμα Σ μάζας m ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, ενώ συνδέεται μέσω οριζόντιου αβαρούς νήματος με το άκρο Β μιας ομογενούς ράβδου ΑΒ. Συνέχεια

Η ταλάντωση της κάθετης αντίδρασης

Η ομογενής δοκός ΑΒ του σχήματος, μήκους ℓ=3m και μάζας Μ=20kg ισορροπεί σε οριζόντια θέση, στηριζόμενη σε δύο τρίποδα στα σημεία Κ και Λ, όπου (ΑΚ)=(ΚΛ)= (ΛΒ)=1m. Συνέχεια

Δύο ταλαντώσεις και ένα διάγραμμα.

Δύο σώματα Α και Β της ίδιας μάζας εκτελούν ΑΑΤ, στην ίδια διεύθυνση γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της δύναμης επαναφοράς, που ασκείται σε κάθε σώμα, σε συνάρτηση με την απομάκρυνσή του x. Συνέχεια