Χθες, έδωσα το τελευταίο μου Διαγώνισμα…

Σε οριζόντιο επίπεδο κυλίεται (χωρίς ολίσθηση) ένας βαρύς κύλινδρος μάζας Μ=100kg και ακτίνας R=0,4m με σταθερή ταχύτητα κέντρου μάζας υ0cm=6m/s.
Γύρω από τον κύλινδρο έχουμε  τυλίξει ένα αβαρές νήμα και ασκώντας, στο άκρο του Α, τη στιγμή t=0, μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, τον ακινητοποιούμε, μετά από λίγο. Το «φρενάρισμα» αυτό διαρκεί χρονικό διάστημα Δt=10s, στη διάρκεια του οποίου ο κύλινδρος κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει).
Να βρεθούν:
i) Η επιτάχυνση (επιβράδυνση) του κυλίνδρου και η απόσταση που διανύει, μέχρι να σταματήσει.
ii) Το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F, καθώς και η τριβή που ασκείται στον κύλινδρο από το έδαφος.
iii) Η ισχύς της δύναμης F και ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής (μέτρο και κατεύθυνση) του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του, τη χρονική στιγμή t2=5s
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του Ιcm= ½ ΜR2 .
Δείτε όλο το διαγώνισμα σε docx αλλά και σε  doc.
Και οι απαντήσεις εδώ.
 

Ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄Τάξης

Ένας τροχός ο οποίος στρέφεται με κάποια γωνιακή ταχύτητα, εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η ταχύτητα του ανώτερου σημείου Α, τριπλάσια της ταχύτητας του κέντρου μάζας του τροχού, αμέσως μετά την εκτόξευση. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα περιγράφει σωστά την ταχύτητα του κέντρου μάζας Ο του τροχού, σε συνάρτηση με το χρόνο;

Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Διαγώνισμα στα κύματα

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που θεωρούμε ότι ταυτίζεται με τον άξονα x, διαδίδονται δύο όμοια κύματα πλάτους Α=0,1m, τα οποία διαδίδονται αντίθετα με συχνότητα 1Ηz. Τη στιγμή t=0 το πρώτο κύμα φτάνει
στο σημείο Ο, στη θέση x=0, ενώ το δεύτερο απέχει κατά 2m από το Ο, όπως στο σχήμα.

i) Να γράψετε τις εξισώσεις των δύο τρεχόντων κυμάτων.
ii) Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος που θα προκύψει μετά την συμβολή των δύο παραπάνω κυμάτων.
iii) Να κάνετε το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος και για την περιοχή που έχει σχηματισθεί, τη στιγμή t1=1,75s.
iv) Ένα σημείο Σ βρίσκεται στη θέση x=0,5m. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας ταλάντωσης του σημείου Σ σε συνάρτηση με το χρόνο, από t=0, έως και t=4s.
Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

 

Ωριαίο διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις.

Ένα σώμα ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα πάνω κατά Α και το αφήνουμε να κινηθεί. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης από την αρχική θέση ισορροπίας για το παραπάνω σώμα, σε συνάρτηση με το χρόνο.
Α) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
i)   Η στιγμή t1 υπολογίζεται από την εξίσωση t1=2π√(m/k).
ii)  Τη χρονική στιγμή t2 το σώμα έχει επιτάχυνση.
iii)  Η δύναμη απόσβεσης τη χρονική στιγμή t1 έχει φορά προς τα κάτω.
iv) Αν αυξηθεί η σταθερά απόσβεσης b, θα αυξηθεί το χρονικό διάστημα t2-t1.
Β) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας στις προτάσεις  ii) και iii).
Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ:

Αέρια. Το διαγώνισμα της Τεχνολογικής. 2012-13.

Μια ποσότητα Ηe βρίσκεται σε δοχείο, που κλείνεται με έμβολο βάρους w=200Ν και εμβαδού Α=100cm2, το οποίο απέχει κατά h=50cm από τον πυθμένα, όπως στο σχήμα. Η θερμοκρασία του αερίου είναι  27°C, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με pατ=105Ν/m2.
i)  Να υπολογίσετε την πίεση του αερίου.
ii)  Πόσα μόρια Ηλίου βρίσκονται στο δοχείο;
iii) Να βρεθεί η μέση κινητική ενέργεια των μορίων και η ενεργός ταχύτητά τους.
Δίνεται η γραμμομοριακή μάζα του Ηλίου Μ=4·10-3kg/mοℓ, ΝΑ=6·1023μόρια/mοℓ και R=8,314=25/3J/mοℓ·Κ
Δείτε όλο το διαγώνισμα σε pdf, αλλά και σε Word.

Ένα τεστ στις μηχανικές ταλαντώσεις. 2012-13

Τα σώματα Σκαι Σ2 με μάζες m1=4kg και m2=2kg, ηρεμούν όπως στο σχήμα, στα άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων με σταθερές k1=k2=100Ν/m, απέχοντας κατακόρυφη απόσταση d. 
Εκτρέπουμε το Σ1 κατακόρυφα προς τα πάνω κατά y1=0,4m και κάποια στιγμή που θεωρούμε t=0, το αφήνουμε να κινηθεί. 
i) Να αποδειχτεί ότι το σώμα Σ1 θα πραγματοποιήσει ΑΑΤ. 
ii) Να υπολογιστούν η περίοδος και η ενέργεια ταλάντωσής του. 
iii) Αν τη στιγμή t1=2π/15 s  το Σ1 συγκρούεται πλαστικά με το σώμα Σ2, να βρεθούν: 
  α) Η αρχική απόσταση d των δύο σωμάτων. 
  β) Η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος, αμέσως μετά την κρούση. 
  γ) Η ενέργεια ταλάντωσης του συσσωματώματος μετά την κρούση. 
Θεωρείστε ότι τα δυο σώματα είναι αμελητέων διαστάσεων, οι άξονες των δύο ελατηρίων συμπίπτουν ενώ g=10m/s2
Μονάδες: 40+20+(20+10+10)=100

Και σύντομες απαντήσεις.

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα αέρια.2012-13.

Σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο περιέχεται μια ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου ασκώντας πίεση 2atm και κατέχοντας όγκο 10L, σε θερμοκρασία Τ1 (κατάσταση Α). Θερμαίνουμε το αέριο με σταθερή πίεση, μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του αερίου (κατάσταση Β) και στη συνέχεια ισόχωρα μέχρι να αποκτήσει πίεση 4atm (κατάσταση Γ). Τέλος το αέριο ισόθερμα, έρχεται σε κατάσταση Δ με όγκο 5L.

i)  Να υπολογίσετε τον όγκο στην κατάσταση Γ και την τελική πίεση στην κατάσταση Δ.
ii)  Να παραστήσετε τις μεταβολές σε άξονες p-V, p-Τ και V-Τ (τα δύο τελευταία προφανώς με βάση την θερμοκρασία Τ1  χωρίς συγκεκριμένες τιμές).
iii) Αν η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου στην κατάσταση Δ είναι 800m/s, να υπολογιστεί η ενεργός ταχύτητα στην κατάσταση Α. 
Δείτε όλο το διαγώνισμα σε pdf και σε Word.