Κυκλική-Στροφική κίνηση. Ένα φύλλο εργασίας.

Ένα σώμα είναι δεμένο στο άκρο νήματος, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο στο σημείο Ο. Αφήνουμε το σώμα να κινηθεί από την θέση (1), όπου το τεντωμένο νήμα είναι οριζόντιο.
Για την θέση (2) που το νήμα σχηματίζει γωνία θ με την οριζόντια διεύθυνση:
i)   Να σχεδιάστε στο διπλανό σχήμα τα διανύσματα της ταχύτητας, της κεντρομόλου και επιτρόχιας επιτάχυνσης, της γωνιακής ταχύτητας  και της γωνιακής επιτάχυνσης.
ii)  Να σχεδιάστε επίσης τα ίδια διανύσματα όπως παραπάνω για τις θέσεις (3) και (4), όπου στην θέση (3) το νήμα είναι κατακόρυφο, ενώ στην θέση (4) το σώμα έχει προχωρήσει σχηματίζοντας το νήμα γωνία φ με την κατακόρυφη.
Δείτε όλο το φύλλο εργασίας σε pdf αλλά και σε Word. 

Ανάκλαση- Διάθλαση. Φύλλο εργασίας.

Μια ακτίνα μονοχρωματικού φωτός προσπίπτει στο σημείο Β του πρίσματος σχηματίζοντας με την πλευρά ΑΔ γωνία 30°, διαθλάται και φτάνει στο σημείο Γ, κάθετα στην πλευρά ΑΕ. Δίνεται φ=30°.
i)  Να βρεθεί η γωνία διάθλασης στο σημείο Β
ii) Να υπολογιστεί ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος για την παραπάνω ακτινοβολία.
iii) Να σχεδιάστε την πορεία της ακτίνας μετά το σημείο Γ. Έχουμε διάθλαση στο Γ;
iv) Κατά ποια γωνία εξετράπη η ακτίνα σε σχέση με την αρχική διεύθυνση διάδοσής της; (γωνία εκτροπής).
v)  Αν το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στο κενό είναι ίσο με 400√3nm, να βρεθεί το μήκος κύματος στο πρίσμα.
Δείτε όλο το φύλλο εργασίας με κλικ από εδώ.

Στάσιμο κύμα σε χορδή. Φύλλο εργασίας.

Δίνεται μια χορδή με δεμένο το ένα της άκρο Μ, ενώ στο άλλο της άκρο υπάρχει μια πηγή κύματος η οποία ταλαντώνεται κάθετα στη διεύθυνση της χορδής. Κάποια στιγμή t1η μορφή της χορδής είναι αυτή του παρακάτω σχήματος (οι αποστάσεις σε μέτρα). Ας δεχτούμε ότι το κύμα διαδίδεται με σταθερό πλάτος.

Με βάση το σχήμα βρίσκουμε το μήκος κύματος λ=………..,  το πλάτος του κύματος είναι Α=………… ενώ η πηγή του κύματος ξεκίνησε της ταλάντωσή του προς τα ………… (πάνω, κάτω).

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Συμβολή από σύγχρονες πηγές. Φύλλο εργασίας.

Στην επιφάνεια ενός υγρού, βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές Ο1και Ο2 που  απέχουν μεταξύ τους d=0,4m και οι οποίες για t=0, αρχίζουν να ταλαντώνονται με εξισώσεις y1=y2=1∙ημ4πt (το y σε cm, t σε s). Έτσι δημιουργούνται κύματα τα οποία θεωρούμε ότι διατηρούν σταθερό πλάτος. Το πρώτο κύμα φτάνει σε ένα σημείο Μ της μεσοκαθέτου της Ο1Ο2 σε απόσταση (Ο1Μ)=0,6m τη στιγμή t1=1,5s.

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

 

Ένα κύμα προς τ’ αριστερά και η εξίσωσή του. Φύλλο εργασίας.

Στο παρακάτω σχήμα βλέπεται τη μορφή ενός αρμονικού κύματος το οποίο  διαδίδεται προς τα αριστερά κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, κάποια στιγμή, για την οποία θεωρούμε ότι   t=0. Κάθε σημείο του μέσου χρειάζεται χρόνο 0,5s για να κινηθεί μεταξύ των δύο ακραίων θέσεων της τροχιάς του.

i)   Με βάση την παραπάνω εικόνα, πόσο είναι το πλάτος και πόσο το μήκος του κύματος;

Μπορείτε να κατεβάσετε το φύλλο κάνοντας κλικ εδώ.

Εξίσωση κύματος και στιγμιότυπο.Φύλλο εργασίας.

Ένα κύμα διαδίδεται προς τα δεξιά κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και για t=0 φτάνει στο σημείο Ο, που θεωρούμε x=0, όπως στο σχήμα. Για να φτάσει το σημείο Ο σε μέγιστη απομάκρυνση προς τα πάνω, περνά χρόνος t΄=0,5s.

i)    Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση με το χρόνο για την ταλάντωση που θα πραγματοποιήσει το σημείο Ο.

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Σύνθεση ταλαντώσεων 1.

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις και στο σχήμα φαίνονται οι επιμέρους απομακρύνσεις σε συνάρτηση με το χρόνο. Πάνω στο ίδιο διάγραμμα να σχεδιάστε τη συνολική απομάκρυνση σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.